КОМУНІСТИЧНІ ОБРЯДИ ТА СВЯТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ «НОВОЇ ЛЮДИНИ» В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 1920–1930-Х РР.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-10

Ключові слова:

Україна, комуністична обрядовість, «нова людина», комунізм, сталінізм, ідеологічний вплив.

Анотація

Мета статті – дослідити місце офіційних свят та обрядів у формуванні «нової людини» на території Радянської України в міжвоєнний період, визначити їхні характерні особливості та засоби впливу на свідомість населення. Методи дослідження. Досягнення поставленої мети та завдань дослідження стало можливим завдяки використанню загальнонаукових і конкретно-історичних методів наукового пошуку. Серед них провідним є метод аналізу й синтезу, що на основі вивчення окремих складників дав змогу з’ясувати загальні ознаки нових комуністичних свят в УСРР в окреслений період. Успішне вирішення дослідницьких завдань було би неможливим без застосування принципу історизму. Результати дослідження полягають у комплексному висвітленні питання ролі та значення створеної і втіленої в життя протягом 20–30-х рр. ХХ ст. комуністичної обрядовості для формування «нової людини», а також у створенні на цій основі цілісного уявлення про соціально-культурне й політичне життя в Радянській Україні в зазначений час. Визначено особливості запровадження більшовицьких свят у республіці та їх впливу на свідомість її жителів. На конкретних прикладах проілюстровано ставлення людей до нових обрядів і свят. З’ясовано основні сюжети та сценарії відзначення таких заходів. Усі вони мали одну мету – пропаганду комуністичної ідеології, тому помітна тенденція залежності впровадження радянських обрядів від політичної ситуації та партійних завдань у конкретний історичний період. Висновки. Після захоплення України одним із пріоритетних завдань московського комуністичного керівництва стало формування на її території «нової людини», лояльної до влади та позбавленої національних ознак. Для його виконання було розгорнуто нечувану за обсягами комуністичну агітацію та пропаганду, одним із найбільш дієвих складників якої було створення нової соціалістичної/комуністичної обрядовості. Радянські свята мали витіснити з культурної пам’яті жителів України традиційний світогляд і цінності та замінити їх новими, пов’язаними з більшовицькою ідеологією і доктриною. Їх насадження не лише мало виховний ефект, а й поступово створювало ілюзію приналежності до уявної єдиної спільноти «радянських людей» – «найбільш прогресивної» частини людства.

Посилання

Аль-Анні А., Кузіна Н.В. Державна політика по впровадженню радянської обрядовості в Українській РСР. Етнічна історія народів Європи. 2012. Вип. 38. С. 40–44.

Борисенко В.К., Келембетова В.Ю., Обертинська А.П. Радянські свята і обряди в комуністичному вихованні. Київ : Політвидав України, 1978. 256 с.

Гаєвська Т.І. Державні радянські свята: історико-культурологічний аспект. Культурологічна думка. 2013. № 6. С. 153–159.

Гаєвська Т.І. До питання становлення радянської святкової культури. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2012. № 1. С. 194–198.

Державний архів Кіровоградської області. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 141. 50 арк.

Ельченко Ю.Н. Новому человеку – новые обряды. Москва : Политиздат, 1976. 78 с.

Зінич В.Т. Соціалістичні перетворення: паростки нового комуністичного в культурі та побуті робітників Радянської України. Київ : Рік, 1963. 76 с.

Киридон А.М. Індоктринація радянськості: обрядово-святковий канон як маркер формування атеїзованого суспільства (1920–1930-і рр.). Уманська старовина. 2017. № 3. С. 5–20.

Клименко О.М. Жовтнева революція як радянський «проект пам’яті» 1920-х рр. Україна модерна. 2016. 7 листопада. URL: https://uamoderna.com/md/klymenko-revolution (дата звернення: 09.06.2022).

Коляструк О.А. Історія радянської повсякденності: актуальність вивчення в умовах декомунізації. Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел : матеріали Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, м. Вінниця, 14–15 травня 2015 р. / редкол. : O.A. Коляструк, Н.В. Жмуд, Т.Р. Кароєва. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. С. 69–75.

Любавський Р.Г. Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті – на початку 1930-х років / наук. ред. Л.Ю. Посохова. Харків : Раритети України, 2016. 226 с.

Милль Д.С. Огюст Конт и позитивизм. Москва : ЛКИ, 2011. 176 с.

Олійник М.П. Культурно-освітня політика більшовиків на Поділлі в роки НЕПу (1921–1928). Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Історичні науки». 2018. Вип. 11. С. 462–475.

Организация массовых народных празднеств : сборник статей. Москва : Госиздат, 1921. 32 с.

Плеханов Г.В. Ежегодный всемирный праздник рабочих. Женева : Типография «Социал-демократа», 1891. 31 с.

Руднев В.А. Праздники, обряды, ритуалы в трудовом коллективе. Москва : Профиздат, 1984. 160 с.

Рюмин Е.Н. Массовые празднества. Москва : Государственное издательство, 1927. 79 с.

Свята та обряди Радянської України / О.Ф. Кувеньова, О.М. Кравець, Т.Д. Гірник, В.Т. Зінич ; відп. ред. К.Г. Гуслистий. Київ : Наукова думка, 1971. 272 с.

Сіданіч І.Л. Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі (ХХ – початок ХХІ століття) : монографія. Київ : ТОВ «НВП» Інтерсервіс, 2013. 464 с.

Слуцька Ю.В. Від божественного до мирського: традиції та інновації в радянських ритуалах. Схід. 2013. № 4. С. 166–170.

Соціалістична обрядовість на Україні: історичний досвід та сучасні проблеми / редкол. : Ю.Г. Гошко та ін. Київ : Наукова думка, 1983. 214 с.

Стішова Н.С. Українські календарні свята осіннього циклу : монографія / гол. ред. Г.А. Скрипник. Київ : ІМФЕ, 2017. 240 с.

Тарапон О.А. Державні свята в Україні 1920–1930-х рр. як засіб формування радянських політичних цінностей. Актуальні питання гуманітарних наук. 2016. Вип. 15. С. 96–102.

Терещенко М.С. Крізь літ часу. Київ : Мистецтво, 1974. 165 с.

Толочко П.П. Київська Русь. Київ : Абрис, 1996. 360 с.

Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 747. 100 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 748. 150 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 6454. 80 арк.

Чміль О.Г. Стара Ушиця. Сталінська молодь. 1938. № 78. С. 3.

Ярий М.М. На Кам’янеччині. Червона правда. 1922. № 92(192). С. 3.

Smith H. The Russians. London : Sphere Books Limited, 1976. 746 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-07

Як цитувати

Михайлик, А. О. (2022). КОМУНІСТИЧНІ ОБРЯДИ ТА СВЯТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ «НОВОЇ ЛЮДИНИ» В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 1920–1930-Х РР. Південний архів (історичні науки), (38), 76–83. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-10