Вимоги до оформлення статей

Просимо Вас дотримуватися правил підготовки, комплектації та оформлення рукописів для Збірника наукових праць «Південний архів (історичні науки)». Авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам.

Вимоги до оформлення тексту рукопису:
1. Статті приймаються українською та англійською мовами.
2. Формат А4. Поля: верхнє і нижнє 20 мм, ліве – 35 мм, праве – 15 мм.; шрифт – 14; інтервал між рядками – 1,5; абзацний відступ – 1,25.
3. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски. Обсяг статті від 12 до 20 стор.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:
Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:
1. Вказується мовою статті:
• назва рубрики;
• код УДК;
• назва;
• прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
• науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;
• код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
• анотація та ключові слова.
Обсяг анотації: не менше 1800 знаків без пробілів. Обов’язковою є така структура анотації: Мета, Методи, Результати та Висновки. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

2. Вказується англійською мовою:
• назва;
• прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
• науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;
• код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
• анотація та ключові слова.
Обсяг анотації англійською мовою: не менше 1800 знаків без пробілів. Обов’язковою є така структура анотації: Purpose, Methods, Results, Conclusions. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

3. Текст статті:
Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку уявлення дослідженого матеріалу.

Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до 4–6 слів).
Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Список літератури подається в порядку в алфавітному порядку.

4. Література:
Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Наприклад:
1. Robak I., Vodotyka S. Book review. Ilber Ortayli. Ottomans on Three Continenis. Hiperboreea:Balkan History Associan. The Pennsylvania state university press. 2020. Vol. 7. № 1. Р. 99–103.
2. Вирський Д. Українська осінь Середньовіччя: «тектонічне» ХV століття. 10 травня 2019 р. URL : https://zn.ua/HISTORY/ukrainskaya-osen-srednevekovya-tectonicheskiy-hv-vek_317148.html (дата звернення 25.05.2023)
3. Галенко О. І. Османська імперія. Енциклопедія історії України. Київ : Наук. думка, 2010. Т. 7. С. 652–664.

5. References:
Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:
1. Robak, I., Vodotyka, S. (2020). Book review. Ilber Ortayli. Ottomans on Three Continenis. Hiperboreea:Balkan History Associan. The Pennsylvania state university press, Vol. 7, No. 1, pp. 99–103. 
2. Vyrskyi, D. (2019). Ukrainska osin Serednovichchia: «tektonichne» KhV stolittia. 10 travnia 2019 r. [Ukrainian autumn of the Middle Ages: "tectonic" of the XV century. May 10, 2019]. URL : https://zn.ua/HISTORY/ukrainskayaosen-srednevekovya-tectonicheskiy-hv-vek_317148.html (last accessed 25.05.2023) [in Ukrainian].
3. Halenko, O. I. (2019). Osmanska imperiia. Entsyklopediia istorii Ukrainy [Ottoman Empire. Encyclopedia of the History of Ukraine]. Kyiv : Nauk. dumka, T. 7, pp. 652–664. [in Ukrainian].

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:
Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках згідно прикладу: (Брехт, 1972).
Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Амурський, 1998: 5–17).

Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані після 1991 року російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі. Цитування подібних джерел, опублікованих після 1991 року, дозволено у разі наявності у автора статті мети спростувати з наукової точки зору міфи та штампи пропаганди нашого ворога.