Приклад оформлення статті

УДК 94(560) О-63
DOI

ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ В МІЖЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ ДІАЛОЗІ В ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ. ДУМКИ З ПРИВОДУ НОВИХ ПІДХОДІВ ТУРЕЦЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Водотика Сергій Григорович,
доктор історичних наук, професор,
професор кафедри історії, археології та методики викладання
Херсонського державного університету
sergjivodotyka@gmail.com
orcid.org/0000-0001-6011-6468

Робак Ігор Юрійович,
доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри суспільних наук,
Харківського національного медичного університету
robak@ukr.net
orcid.org/0000-0002-4837-4058

Анотація.
Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250–300 слів).
Структура анотації: Мета, Методи, Результати та Висновки.
Ключові слова: 5–10 слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті. 

THE OTTOMAN EMPIRE IN THE INTERCIVILIZATION DIALOGUE IN SOUTHERN UKRAINE. THOUGHTS ON THE NEW APPROACHES TO TURKISH HISTORIOGRAPHY

Vodotyka Serhii Hryhorovych,
Doctor of Historical Sciences, Professor,
Professor at the Department of History, Archeology and Teaching Methods,
Kherson State University
sergjivodotyka@gmail.com
orcid.org/0000-0001-6011-6468

Robak Ihor Yuriiovych,
Doctor of Historical Sciences, Professor,
Head of the Department of Social Sciences,
Kharkiv National Medical University
robak@ukr.net
orcid.org/0000-0002-4837-4058

Анотація англійською мовою.
Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250–300 слів).
Структура анотації: Purpose, Methods, Results та Conclusions.
Key words: 5–10 слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву cтатті.

1. Вступ
2. Розділ 1 (розділ з окремим заголовком (до 4-6 слів).
2. Розділ 2 (розділ з окремим заголовком (до 4-6 слів).
3. Висновки

Література:

1. Араджиони М. А. Крымские греки. От киммерийцев до крымчаков (народы Крыма с древнейших времен до конца ХVІІІ ст.). Симферополь : Таврида плюс, 2004. С. 137–157.
2. Вирський Д. Українська осінь Середньовіччя: «тектонічне» ХV століття. 10 травня 2019 р. URL: https://zn.ua/HISTORY/ukrainskaya-osen-srednevekovya-tectonicheskiy-hv-vekhtml
3. Галенко О. І. Османська імперія. Енциклопедія історії України. Київ : Наук. думка, 2010. Т. 7. С. 652–664.

References:

1. Aradzhioni, M. A. (2004). Krymskie greki. Ot kimmerijcev do krymchakov (narody Kryma s drevnejshih vremen do konca HVIII st.) [Crimean Greeks. From the Cimmerians to the Crimean Tatars (the peoples of Crimea from ancient times to the end of the eighteenth century.)]. Simferopol : Tavrida plyus, pp. 137–157. [in Russian].
2. Vyrskyi, D. (2019). Ukrainska osin Serednovichchia: «tektonichne» KhV stolittia. 10 travnia 2019 r. [Ukrainian autumn of the Middle Ages: "tectonic" of the XV century. May 10, 2019]. Retrieved from: https://zn.ua/HISTORY/ukrainskaya-osen-srednevekovya-tectonicheskiy-hv-vek_317148.html [in Ukrainian].
3. Halenko, O. I. (2019). Osmanska imperiia. Entsyklopediia istorii Ukrainy [Ottoman Empire. Encyclopedia of the History of Ukraine]. Kyiv : Nauk. dumka, T. 7, pp. 652–664. [in Ukrainian].