НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЧАСІ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ З ІСТОРІЇ КОМІТЕТІВ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2024-45-4

Ключові слова:

Голодомор, історіографія, КНС, нова концепція, селянство, соціальна історія.

Анотація

У статті аналізується доробок вітчизняної історіографії комітетів незаможних селян Української Соціалістичної Радянської Республіки (КНС УСРР) у період з 1920 по 1933 рік. Автор наголошує, що роль українського незаможного селянства в громадсько-політичному й соціально-економічному житті радянського села висвітлена переважно в рамках застарілої радянської парадигми. Аналіз історіографічної спадщини переконує в тому, що в радянській історіографії склалася хибна традиція погляду на село та селянство в координатах історії будівництва комунізму. Отже, мета статті полягає в критичному аналізі науково-дослідної літератури, виділенні позитивних наробок, недоречностей і прорахунків та обґрунтуванні нового підходу до вивчення проблеми історії КНС у межах формування нової концепції вітчизняної історії. Методологічний інструментарій базується на врахуванні історіографічної ситуації, уважному та поважному ставленні до творчості попередників із послідовним виділенням методологічних підходів, залученої джерельної бази та методів виявлення, групування і критичного використання основних груп джерел, обґрунтованості висновків, оригінальності та внеску в історичну реконструкцію історії КНС. Водночас у статті історіографічний аналіз враховує домінуючі сучасні тренди оцінок щодо соціально-політичних, економічних і культурних процесів у середовищі українського селянства 1920 – початку 1930 років, зокрема ролі КНС у Голодоморі 1932–1933 років. Зрозуміло, що більш ретельно проаналізовані праці пострадянського часу. Основні результати дослідження комітетів незаможних селян УСРР доводить необхідність в антропоцентричному підході до цієї теми. Традиційна історіографія зосереджується на політичних та економічних сюжетах, але переважно ігнорує соціальні й культурні аспекти. Недоліки радянської історичної науки, такі як використання лише марксистсько-ленінського підходу, дещо ускладнюють цілісне об’єктивне розуміння дійсності. Однак сучасна українська історіографія створила нові можливості для дослідження історії українського селянства, включно з комітетами незаможних селян. У висновку на базі опрацьованої літератури аналізуються періоди дослідження історії КНС: з моменту створення до сьогодні. Робиться акцент на застарілості звичних підходів в історіографії та обґрунтовується потреба в новій концепції, яка враховуватиме вивчення селян, їх ціннісних орієнтирів, ставлення та участь у КНС.

Посилання

Абразумова О. М. Комітети незаможних селян в українському селі 1920-х рр.: до проблеми реорганізації. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси. 2014. 1–12 с.

Абразумова О. М. Громадсько-політична активність українського селянства у період НЕПу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 історія України / О. М. Абразумова. Черкаси, 2013. 231 с.

Березовчук М. Д. Комітети бідноти і комнезами України в історіографії / М. Д. Березовчук. Український історичний журнал. 1976. № 1. 137–144 с.

Березовчук М. Д. Перші соціалістичні перетворення на селі: про організації сільської бідноти та їх роль у здійсненні перших соціалістичних перетворень / М. Д. Березовчук, Київ : Політвидав України, 1976. 149 с.

Введенський Д. А., Вольцева Г. Г. Комітети незаможних селян на Україні. Київ, 1941.

Волощенко В. Формування організаційної структури КНС (на матеріалах Донбасу). Гуржіївські історичні читання : зб. наук. пр. Вип. 3. 2009. С. 86–91.

Ганжа О. І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917–1927 рр.). Інститут історії України. Київ, 2000. 208 с.

Гимплевич Р. С. К вопросу о роли и деятельности комитетов бедноты на Украине в 1919 г. Научные записки Харьковского юридического института. Харьков, 1954.

Голодний мор 1932–1933 років на Кіровоградщині. Мовою архівних документів : збірник документів і матеріалів. Кіровоград, 2008. 398 с.

Іжевський В. Й. Короткий нарис історії незаможних селян на Україні. Харків, 1924. 26 с.

Історія селянства Української РСР. У 2 томах. Т. 2: Від Великого Жовтня до наших днів / ред. кол.: І. І. Компанієць, І. Х. Ганжа, І. І. Слинько. Академія наук Української РСР, Інститут історії. Київ, 1967. 534 с.

Історія українського селянства: нариси: у 2 т. Т. 2 / О. В. Андрощук, В. К. Баран, А. В. Блануца та ін. Київ, 2006. 654 с.

Історія Української РСР: у 8 т., 10 кн. А. Г. Шевелєв. Академія наук Української РСР, Інститут історії; редкол.: П. П. Гудзенко. Київ, 1977. Т. 6. 543 с.

Комітети незаможних селян України, 1920–1933 : зб. док. і матеріалів / ред. І. К. Рибалка. Київ : Наук. думка, 1968. 639 с.

Кондуфор Ю. Ю. Робітничі продовольчі загони на Україні в 1919 році, Харків, 1953. 101 с.

Косіор С. Незаможникам про колективізацію. Доповідь на VII Всеукраїнському з’їзді незаможних селян. 28 березня 1930 р. / Косіор С. В. Вибрані твори і промови. Київ, 1968. 330 с.

Кульчицький С. В. Комітети незаможних селян. Енциклопедія історії України: Т. 4. Київ, 2007. С. 485–487.

Лях Р. Д. Участь комітетів незаможних селян у завершенні аграрних перетворень на Україні (1920–1923 рр.) / Р. Д. Лях. Питання історії народів СРСР. 1973. Вип. 16. С. 26–32.

Мельничук О. А. Комнезами у кооперативному русі на Поділлі. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 4. 2002. С. 74–77.

Опора партії на селі. Спогади активних учасників комітетів незаможних селян України / упоряд.: М. Д. Березовчук, Т. М. Колішер, П. К. Стоян, В. В. Сухарєв. Київ : Видавництво політичної літератури України, 1971, 315 с.

Петровський Г. І. Незаможники і середняки в 10-річній боротьбі за соціалізм. Харків, 1927. 51 с.

Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1919–1920) : збірник документів та матеріалів / ред. Волощук І. П., Рубач М. А. Київ, 1957. 1083 с.

Ремнев М. И. Деятельность комитетов незаможных селян на Украине в 1920 году / М. И. Ремнев. Вопросы истории. 1954. № 4. С. 83–86.

Усков Ф. Комнезами України в період воєнного комунізму і переходу до НЕПу / Ф. Усков. Київ, 1950. 155 с.

Чумак В. М. Про діяльність комнезамів півдня України по підвищенню політичної активності незаможного селянства (1921–1925 рр.) Український історичний журнал, № 7, 1976. С. 51–54.

Яремчук В. Українська радянська історіографія: сучасний стан досліджень / В. Яремчук. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2018. Вип. 27: на пошану Володимира Трофимовича. С. 242–249.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Як цитувати

Лисенко, Д. М. (2024). НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЧАСІ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ З ІСТОРІЇ КОМІТЕТІВ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН. Південний архів (історичні науки), (45), 29–37. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2024-45-4