ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» НА ВОЛИНІ: ОГЛЯД СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-41-11

Ключові слова:

«Просвіта», просвітянські осередки, Волинь, історіографічний огляд, наукові дослідження

Анотація

Мета статті – проаналізувати стан наукової розробки становлення і діяльності просвітянських осередків на Волині у працях сучасних українських дослідників. Методи. Дослідження проведене на основі використання принципів історизму, об’єктивності та комплексності джерел із використанням методів: історіографічного аналізу та синтезу, проблемно-хронологічного, проблемно-ситуаційного та порівняльного. Результати. На основі зазначених принципів та методів було проаналізовано історіографічний доробок з історії товариства «Просвіта» на Волині. Огляд історіографії дозволив зробити висновок, що ця проблематика привертає увагу значної кількості науковців та краєзнавців, передусім із Луцька, Рівного та інших міст Західної України. Умовно основні праці (монографії, дисертації, наукові збірники та статті) поділено на дві групи: становлення та розвиток просвітянських осередків на Волині і напрями діяльності волинських «Просвіт». Серед першої групи варто відмітити дослідників В. Барана, М. Кучерепу, С. Пономаренко, Б. Савчука, Л. Стрільчук, М. Філіпович та ін., а у другій – О. Каліщук, Л. Понєдєльник, Т. Сладковську, Ю. Сороку та ін. На основі історіографічного аналізу встановлено, що більшість науковців наголошують на багатоаспектності діяльності волинських просвітянських осередків та важливості їх ролі у національно-культурному розвитку України. Висновки. Сучасні українські дослідники поглиблюють вивчення історії просвітянського руху в Україні. В останні роки зросла кількість праць з історії «Просвіти» у регіональному вимірі. Так, значний інтерес у науковців викликає проблематика становлення та напрямів діяльності просвітянських організацій на Волині. Аналіз та представлення авторами у дослідженнях форм та способів діяльності локальних просвітянських осередків сприяє просвітницькій роботі сучасних громадських організацій, а це, в свою чергу, створює сприятливі умови для популяризації української мови та культури. Це на сьогодні має надзвичайно важливе значення для формування національної свідомості, ідентичності та загалом національно-культурного розвитку України.

Посилання

Гарбарук А.С. Витоки Ковельської повітової «Просвіти» (початок 1920-х рр.). Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Історичні науки. 2016. Вип. 3. С. 50–53.

Добржанський О. Товариства «Просвіта» на Буковині та Західній Волині в міжвоєнний період: порівняння організаційних засад, ідейної спрямованості та діяльності. Літопис Волині. 2022. Чис. 26. С. 97–102. doi: https://doi.org/10.32782/2305-9389/2022.26.16

Дударчук Л.В. Діяльність товариства «Просвіта» на Волині в роки німецької окупації (1941–1944). Гуманітарний вісник ЧДТУ. Серія: Історичні науки. 2018. Чис. 29. Вип. 13. С. 104–113.

Зек Б. Луцька «Просвіта» в умовах нацистської окупації (1941–1944 рр.). Минуле і сучасне Волині та Полісся: Бібліотеки – осередки культури, освіти, науки: шлях довжиною у 75 років : наук. зб. Луцьк, 2015. Вип. 54. С. 24–26.

Зуляк І. Взаємини «Просвіти» Східної Галичини з Волинню у міжвоєнний період. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. 2013. Вип. 1 : у 2 ч. Ч. 1. С. 30–32.

Каліщук О. Діяльність Товариства «Просвіта» на Західній Волині (за матеріалами міжвоєнної преси). Літопис Волині. 2018. Чис. 19. С. 39–78.

Крамар Ю.В. Ліквідація товариства «Просвіта» на західноволинських землях (1928–1932 рр.) : причини та наслідки. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Історичні науки. 2016. Вип. 3. С. 58–63.

Кучерепа М.М. Становлення та діяльність просвітянських організацій на Волині (1918–1939 рр.). Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Історичні науки. 2016. Вип. 3. С. 27–35.

Кучерепа М. Просвіти і Просвітянські хати – українські національні осередки Волині у міжвоєнний період. Літопис Волині. 2018. Чис. 19. С. 96–104.

Кучерепа М., Сущук О. Ковельська повітова «Просвіта» імені Лесі Українки та просвітянський рух у селі Сераховичі в міжвоєнний період. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сереховичі та Старовижівщина у світовій та українській історії : наук. зб. Вип. 53. Луцьк, 2015. С. 84–89.

Освітні традиції та «Просвіта» на Волині: до 75-річчя факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки: колективна монографія / за ред. Я. Яроша. Одеса : «Гельветика», 2022. 400 с.

Понєдєльник Л. Культурно-освітня робота Луцького повітового товариства «Просвіта» в 20–30-х рр. ХХ ст. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Луцька міська громада: історія, традиції, люди : наук. зб. Луцьк, 2007. Вип. 26. С. 101–103.

Понєдєльнік Л.А. Товариство «Просвіта» і волинське театральне мистецтво. Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наукової історико-краєзнавчої конф. Луцьк, 1998. С. 229–230.

Пономаренко С. З історії заснування товариства «Просвіта» в Луцьку. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. 2000. № 3 : Історія. С. 47–50.

«Просвіта» на Волині: минуле і сучасне: збірник наукових статей, документів і матеріалів / за ред. В. К. Барана. Луцьк : «Вежа», 2001. 196 с.

Савчук Б. П. Волинська «Просвіта». Рівне : «Ліста», 1996. 154 с.

Сладковська Т.А. Культурно-освітня діяльність «Просвіти» Волині (1906–1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Переяслав-Хмельницький, 2011. 21 с.

Сладковська Т.А. Участь просвітніх організацій Волині у культурно-освітній роботі серед національних меншин (кінець ХІХ – 20-ті роки ХХ століття). Часопис української історії. Київ, 2009. Вип. 14. С. 22–27.

Сорока Ю.М. Романівський просвітянський осередок у 1920-х – початку 1930-х років. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Історичні науки. 2016. Вип. 3. С. 53–58.

Стрільчук Л. Переслідування «Просвіти» польською владою на Волині у міжвоєнний період. Літопис Волині. 2018. Чис. 19. С. 82–87.

Сущук О.П. Дiяльнiсть осередкiв товариства «Просвіта» в селах Грабове та Сереховичi Ковельського повiту на Волині (20–30-ті рр. ХХ ст.). Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Історичні науки. 2016. Вип. 3. С. 120–126.

Тичина І. Причини переслідування та ліквідації волинських «Просвіт» польською владою наприкінці 20-х – на початку 30-х років ХХ століття. Краєзнавство. 2019. № 4. С. 43–49.

Тичина І., Тичина І. Волинські «Просвіти» і розвиток музично-драматичного мистецтва у міжвоєнний період. Літопис Волині. 2022. Чис. 26. С. 82–87. doi: https://doi.org/10.32782/2305-9389/2022.26.10

Трофімук-Кирилова Т.М., Чибирак С.В. До питання виникнення одного із перших просвітянських осередків на Волині у містечку Мацеїв (1910–1920-ті рр. ХХ ст.). Старий Луцьк. Луцьк : ФОП Сікачова В. А., 2016. Вип. XII. С. 262–271.

Трофімук-Кирилова Т.М., Чибирак С.В. Культурно-мистецька та просвітянська діяльність бібліотеки-читальні в містечку Мацеїв Ковельського повіту Волинського воєводства (1920–1930-х рр.). Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Історичні науки. 2016. Вип. 3. С. 115–120.

Трофімук-Кирилова Т. Культурно-освітня діяльність Ковельської повітової «Просвіти» імені Лесі Українки у другій половині 1920-х рр. (за діловодною документацією із Державного архіву Волинської області). Краєзнавство. 2019. № 4. С. 34–42.

Філіпович М.Б. Луцька «Просвіта» (1918–1935 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Львів, 2002. 23 с.

Філіпович М.Б. Луцька «Просвіта». 1918–1935 рр. : монографія. Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. 240 с.

Strilchuk L., Yarosh Ya. The Societies «Prosvita» of Volhynia Voivodeship in Confrontation with the Polish Authorities (1921–1934). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi isnyk. 2021. Issue 20. Pр. 127–135. doi: 10.24919/2519-058X.20.240045.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08

Як цитувати

Трофімук-Кирилова, Т. М., & Карпюк, А. В. (2023). ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» НА ВОЛИНІ: ОГЛЯД СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ. Південний архів (історичні науки), (41), 93–101. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-41-11