ІДЕОЛОГІЗАЦІЯ РОБОТИ СІЛЬСЬКИХ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1943–1950 РР.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-41-14

Ключові слова:

ідеологія, масово-політична робота, пропаганда і агітація, клуби, бібліотеки, преса

Анотація

Мета. На основі комплексного аналізу роботи сільських культурно-освітніх закладів у повоєнний період (1943–1950 рр.) показати сутність і характер ідеологічного впливу на них. Методи. В основу архітектоніки дослідження покладено проблемно-хронологічний метод. Результати. У статті комплексно аналізується система ідеологічного впливу на роботу сільських культурно-освітніх закладів. Розкривається практика партійного контролю за роботою сільських культурно-освітніх закладів та використання різних форм ідеологічного впливу на свідомість жителів села. З’ясовано, що культурно-освітні процеси в сільській місцевості областей України були позначені жорсткою цензурою і підпорядкуванням усіх форм і методів роботи з людьми завданням панівної тоді комуністичної ідеології, що дозволяє визначити державну політику у сфері сільської культури в 1943–1950-х рр. як надмірно політизовану. Сільські культурно-освітні установи використовувалися як опорні пункти масово-політичної роботи компартійних організацій, пропагуючи рішення і лінію партії, відволікаючи при цьому працівників і актив клубів і бібліотек від організації художньої творчості і дозвілля людей. Під тиском місцевих владних структур на базі сільських культурно-освітніх закладів створювалися гуртки політичної освіти, агітколективи, агітаційно-художні бригади та інші ланки масово-політичної роботи, не властивої діяльності закладів культури. Культпрацівники разом з іншими верствами сільської інтелігенції постійно залучалися до участі в перманентно здійснюваних партійними організаціями агітаційно-пропагандистських кампаніях. Висновки. За результатами дослідження особливостей культурно-освітніх процесів, що відбувалися у повоєнному українському селі, зроблено висновок, що вони характеризувалися посиленням ідеологізації усього духовного життя сільського населення. Панівна тоді компартійна ідеологія не обмежувалася підпорядкуванням своїм завданням власне культурно-освітньої роботи клубів і бібліотечних установ, а й поширювалася на інші засоби ідеологічного впливу на свідомість людей – усну політичну агітацію, пресу, радіо і кіно.

Посилання

Агалаков І. Школи допоможуть колгоспам боротися за високий урожай. Будівник соціалізму: орган Гадяцького РК КП(б)У та районної ради депутатів трудящих Полтавської області. 1948. 12 лют.

Білас І. Репресивна каральна система в Україні. 1917–1953: Суспільно-політичний та історично-правовий аналіз: у 2 кн. Київ : Либідь-Військо України, 1994. Кн. 1. 432 с.

В колгоспному клубі. Переможець: орган Кобеляцького РК КП(б)У та районної ради депутатів трудящих Полтавської області. 1945. 25 січ.

Веселова О.М. Голод 1946–1947 рр. Причини і наслідки. Історія українського селянства: нариси в 2 т. Київ : Наук. думка, 2006. Т. 2. 652 с.

Державний архів Дніпропетровської області. Ф. 1948. Виконавчий комітет Царичанської районної ради депутатів трудящих Дніпропетровської області. Оп. 1. Спр. 37. Протокол ІІІ сесії районної ради другого скликання від 11 квітня 1948 р. 198 арк.

Державний архів Полтавської області. Ф. 7054. Відділ культурно-освітньої роботи виконавчого комітету Полтавської обласної ради депутатів трудящих. Оп. 1. Спр. 21. Звіт про роботу культурно-освітніх установ Полтавської області за 1949 рік. 60 арк.

Державний архів Полтавської області. Ф. 7054. Відділ культурно-освітньої роботи виконавчого комітету Полтавської обласної ради депутатів трудящих. Оп. 1. Спр. 28. Річний звіт про роботу культурно-освітніх установ за 1950 рік. 139 арк.

Державний архів Черкаської області. Ф. Р – 5033. Відділ культурно-освітньої роботи виконавчого комітету Корсунь-Шевченківської районної ради депутатів трудящих Київської області. Оп. 1. Спр. 10. Доповідна записка «Про стан оргмасової роботи по підготовці до виборів у Верховну Раду» від 5 січня 1946 року. 7 арк.

Дудалій В. Велика популярність «Бібліотечки агітатора». Кіровоградська правда: орган Кіровоградського ОК КП(б)У та обласної ради депутатів трудящих. 1948. 15 верес.

Інформація Нікопольського райкому партії Дніпропетровському обкому КП(б)У про підсумки виборів до Верховної Ради СРСР по Нікопольському району. 15 березня 1950 р. Восстановление Приднепровья (1946–1950): Документы и материалы / рук. кол. сост. И.Ф. Курас. Киев: Политиздат Украины, 1988. VІІ. 534 с.

Коваленко Н.Л. Соціально-економічний та культурний розвиток українського села наприкінці 1943 – першої половини 1953 рр. (на матеріалах Житомирської області) : автореф. дис. ... канд. іст. наук зі спец. 07.00.01 – історія України ; Нац. ун-т «Острозька академія». Острог, 2017. 24 с.

Мічуда В. Культурне будівництво на селі в перші повоєнні роки (1945–1950). Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2004. Вип. 8. С. 213–217.

Писаренко Б. Колгоспна хата-читальня. Переможець: орган Кобеляцького РК КП(б)У та районної ради депутатів трудящих Полтавської області. 1944. 15 черв.

Ревенко В. Відбудова і діяльність сільських клубів Миколаївщини в повоєнний період. Краєзнавство. 2018. № 1. С. 197–203.

Саханенко Є.А. Партійне керівництво художньою самодіяльністю трудящих України в 1944–1945 рр. Народна творчість та етнографія. 1980. № 3. С. 22–26.

Терещенко Т.В. Відбудова сільських культурно-освітніх установ у 1943–1950 рр. (на матеріалах Центральної України). Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. статей. 2004. Вип. 26. С. 353–366.

Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО України). Ф. 4623. Управління кінофікації при Раді Міністрів Української РСР. Оп. 1. Спр. 31. Довідки, інформації і звіти обласних управлінь кінофікації про обслуговування населення за 1946 рік. 53 арк.

ЦДАВО України. Ф. 4694. Центральний науково-методичний кабінет культурно-освітньої роботи Міністерства культури УРСР. Оп. 1. Спр. 23. Затверджені положення про сільські та колгоспні клуби. 1947 р. 25 арк.

ЦДАВО України. Ф. 4694. Центральний науково-методичний кабінет культурно-освітньої роботи Міністерства культури УРСР. Оп. 1. Спр. 34. Інструктивно-методичні листи кабінету за 1948 рік. 81 арк.

ЦДАВО України. Ф. 4762. Комітет у справах культурно-освітніх установ УРСР. Оп. 1. Спр. 3. Довідки, доповідні записки комітету про стан культурно-освітньої роботи в УРСР, направлені ЦК КП(б)У і Раді Міністрів УРСР за 1945 рік. 14 лип.–27 груд. 99 арк.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1. Центральний Комітет Комуністичної партії України. Оп. 23. Спр. 2824. Справки, переписка о кинофикации и радиофикации сел и колхозов Украины. 14 февр. – дек. 1946 г. 95 арк.

Чорнуха Т. Відроджується колгоспна Хорольщина. Зоря Полтавщини. 1947. 24 верес.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08

Як цитувати

Шамрай, О. Г. (2023). ІДЕОЛОГІЗАЦІЯ РОБОТИ СІЛЬСЬКИХ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1943–1950 РР.). Південний архів (історичні науки), (41), 121–128. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-41-14