ДІЛОВОДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНИХ УСТАНОВ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ РЕКРУТУВАННЯ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ХІХ СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-13

Ключові слова:

документ, джерело, державні архіви, військова повинність, рекрутський набір, єврейська громада, Волинська губернія.

Анотація

Мета. Статтю присвячено джерелознавчому аналізу діловодних документів з історії рекрутування єврейського населення Волині в ХІХ ст. Для досягнення мети використано загальнонаукові, історичні та джерелознавчі методи дослідження. Результати. Проаналізовано офіційний комплекс документів, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, Державних архівах Волинської та Житомирської областей. Це накази, розпорядження, журнали та протоколи засідань, звіти, доповіді, акти й матеріали різних комісій, звернення, службове листування та інша інформаційно-довідкова документація установ, що свідчить про використання російською імперською владою рекрутчини як механізму асиміляції представників різних етносів, зокрема єврейського. Визначено інформаційний потенціал досліджених джерел щодо висвітлення таких питань: юридичного та організаційного забезпечення рекрутської повинності; особливостей виконання рекрутчини єврейським населенням як у загальнодержавному, так і в регіональному аспекті; місця й функцій центральних, регіональних і місцевих органів влади у проведенні рекрутських наборів із євреїв. Висновки. За документами державних архівів України можна простежити весь процес підготовки та проведення рекрутських наборів серед різних соціальних та етнічних груп як загалом у Російській імперії, так і на окремих рекрутських дільницях у Волинській губернії. Документи рекрутських присутствій, Канцелярії Київського, Подільського та Волинського генерал-губернатора дають змогу повною мірою висвітлити процес виконання рекрутської повинності єврейським населенням Волині та порівняти його з виконанням військової повинності представниками інших етносів губернії. Вони також є важливим джерелом для визначення наслідків впливу військового чинника на демографічне, соціальне, господарсько-економічне, релігійне та психологічне становище єврейських громад у ХІХ ст., підтверджують агресивну, насильницьку й асиміляторську політику російського самодержавства.

Посилання

Волковинський В.М. Рекрутська повинність. Енциклопедія історії України : в 10 т. / редкол. : В.А. Смолій та ін. Київ : Наукова думка, 2012. Т. 9. С. 173. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Rekrutska_ povynnist (дата звернення: 05.07.2022).

Высочайше утвержденный Устав Рекрутский от 28 июня 1831 г. Полное собрание законов Российской империи. Собрание ІІ. Санкт-Петербург, 1832. Т. VI. № 4677. С. 501–657.

Державний архів Волинської області. Ф. 253. Оп. 2. Спр. 20.

Державний архів Волинської області. Ф. 253. Оп. 2. Спр. 5.

Державний архів Волинської області. Ф. 253. Оп. 2. Спр. 6.

Державний архів Волинської області. Ф. 365. Оп. 1. Спр. 1.

Державний архів Волинської області. Ф. 365. Оп. 1. Спр. 2.

Державний архів Волинської області. Ф. 365. Оп. 1. Спр. 3.

Державний архів Житомирської області. Ф. 235. Оп. 1. Спр. 14.

Державний архів Житомирської області. Ф. 235. Оп. 1. Спр. 19.

Державний архів Житомирської області. Ф. 235. Оп. 1. Спр. 23.

Державний архів Житомирської області. Ф. 235. Оп. 1. Спр. 27а.

Державний архів Житомирської області. Ф. 235. Оп. 1. Спр. 30.

Державний архів Житомирської області. Ф. 235. Оп. 1. Спр. 40.

Державний архів Житомирської області. Ф. 235. Оп. 1. Спр. 9.

Державний архів Житомирської області. Ф. 235. Оп. 1. Спр. 9а.

Історичне джерелознавство : підручник / Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, С.Ф. Павленко, Б.І. Корольов, М.Г. Палієнко ; гол. ред. С.В. Головко. Київ : Либідь, 2002. 488 с.

Саранча В.І. Фонди рекрутських присутствій Державного архіву Полтавської області. Архіви України. 2018. № 1. С. 168–176.

Сидорук С.А. Документи державних архівів Вінницької та Хмельницької областей як джерело дослідження рекрутської повинності населення Вінниччини. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія «Історія». 2009. Вип. 16. С. 194–198.

Трофімук Т.М. Рекрутські присутствія: формування та склад. Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 30–31 травня 2011 р. : у 7 т. Дніпропетровськ : Біла К.О., 2011. Т. 1 : Гуманітарні науки. С. 37–38.

Устав рекрутской повинности и военной службы евреев от 26 августа 1827 г. Полное собрание законов Российской империи. Собрание ІІ. Санкт-Петербург, 1830. Т. ІІ. № 1330. С. 727–741.

Центральний державний історичний архів України (м. Київ). Ф. 442. Оп. 1. Спр. 109.

Центральний державний історичний архів України (м. Київ). Ф. 442. Оп. 1. Спр. 2037.

Центральний державний історичний архів України (м. Київ). Ф. 442. Оп. 155. Спр. 1024.

Центральний державний історичний архів України (м. Київ). Ф. 442. Оп. 183. Спр. 27а.

Центральний державний історичний архів України (м. Київ). Ф. 442. Оп. 33. Спр. 88.

Центральний державний історичний архів України (м. Київ). Ф. 442. Оп. 73. Спр. 187.

Центральний державний історичний архів України (м. Київ). Ф. 442. Оп. 77. Спр. 307.

Центральний державний історичний архів України (м. Київ). Ф. 442. Оп. 801. Спр. 24.

Центральний державний історичний архів України (м. Київ). Ф. 442. Оп. 88. Спр. 394.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-08

Як цитувати

Трофімук-Кирилова, Т. М. (2022). ДІЛОВОДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНИХ УСТАНОВ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ РЕКРУТУВАННЯ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ХІХ СТ. Південний архів (історичні науки), (38), 95–102. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-13