СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ГОЛОКОСТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-11

Ключові слова:

історичне джерело, класифікація, методологічні підходи, наукові розробки, монографії, дисертаційні роботи, регіональна історія.

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати певне коло науково-джерельних розвідок та охарактеризувати етапи, напрямки і підходи дослідження Голокосту у вітчизняній історіографії. Сучасне наукове поле за визначеною проблематикою включає досить вагомий різноплановий доробок. Авторки цієї розвідки не ставили за мету охопити весь її потенціал і сконцентрували свою увагу на тих роботах, що представляють, на їхній погляд, певне заглиблення в тематичну площину. У процесі опрацювання історіографічних розробок зверталася увага на роботи, що формують загальноукраїнське науково-джерельне поле, із акцентуванням на дослідженнях регіональної специфіки Голокосту на Півдні Україні. Методи: роботу виконано в контексті проблемно-тематичної історіографії, використано методи аналізу та синтезу, що дозволило здійснити певну систематизацію історико-наукових розробок. Порівняльно-історичний метод сприяв виявленню закономірностей та специфічних регіональних особливостей теми. Комплексно застосовано й загальнонаукові методи, аналітичний, статистичний, логічний та інші. Результати. Об’єктивне дослідження українськими науковцями подій Голокосту відбувається на засадах визначення їх наслідків та уроків загальнолюдського значення. У сучасному науковому доробку виразно кристалізується сутність нацистського геноциду щодо єврейського населення як одного із найганебніших явищ у цивілізаційній історії. Повноцінне знання реальних подій Голокосту та усвідомлення їх трагічних наслідків мають слугувати попередженням і стимулом для унеможливлення відродження таких явищ у перспективі. Висновки. У вітчизняній історіографії аналіз репресивної політики окупантів, спрямованої на винищення єврейського населення в період Другої світової війни, дозволяє формувати як багатовекторний погляд на розвиток новітньої історії України, так й визначити трагічні події Голокосту за регіональними реаліями. Створене в Україні за тематикою дослідження історико-наукове поле обіймає значний потенціал для продовження напрацювань у майбутньому.

Посилання

Боровой С. Гибель еврейского населения Одессы во время фашистской оккупации. Історичні зошити. 1991. № 4. 217 с.

Винокурова Ф.А. Фонди Державного архіву Вінницької області як джерело з історії долі євреїв під час німецько-румунської окупації 1941–1944 рр. : дис. … канд. іст. наук ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Київ, 2003. 225 с.

Горовский Ф.Я., Хонигсман Я.А., Найман А.Я., Елисаветский С.Я. Евреи Украины (Краткий очерк истории). Киев : Украинский институт менеджмента и бизнеса, 1995. В 2-х ч. Ч. 2. 272 с.

Гусев И. Еще раз о спасении детей из гетто Транснистрии. Голокост і сучасність. Науково-педагогічний бюлетень Українського Центру вивчення проблем Голокосту. Київ, 2003. травень-червень (№ 3). С. 18–21.

Еврейский геноцид на Украине в период оккупации в немецкой документалистике 1941–1944 гг. / авт.- сост. А.И. Круглов. Харьков; Иерусалим, 1995. 291 с.

Еврейское население на Николаевщине: Документы и материалы / ред. П.Н. Тригуб. Николаев : Атолл, 1996. 193 с.

Екельчик С. Некоторые теоретические проблемы современной историографии Катастрофы. Еврейское население Юга Украины: Ежегодник. Исследования, воспоминания, документы. Харьков; Запорожье, 1998. С. 22–29.

Елисаветский С. Полвека забвения. Евреи в движении Сопротивления и партизанской борьбе в Украине (1941–1945). Киев, 1998. 399 с.

Елисаветский С. Партизанское движение на Украине и отношение к евреям. Запорожские еврейские чтения. Запорожье : Диво, 2000. Вып. 4. С. 120–124.

Елисаветский С. Исследование истории Холокоста в Украине в украинской историографии (1990–2000). Холокост: Доклады на Восьмой Ежегодной международной междисциплинарной конференции по иудаике : Материалы Восьмой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Москва : «Пробел – 2000», 2001. С. 70–75.

Елисаветский С. Холокост на юге Украины (1941–1944) (Николаевская, Херсонская, Запорожская области). Голокост і сучасність. Науково-педагогічний бюлетень Українського Центру вивчення проблем Голокосту. 2002. листопад-грудень (№ 6). С. 11.

Забарко Б. Транснистрия: боль нашей памяти. Зеркало недели. 2002. 10–17 мая.

І. Іоффе, О. Євсюков. «Праведники народів світу. Україна». Київ : «Наш Формат», 2021. 392 с.

Коваль В.С. Путь к Бабьему Яру. Історичні зошити. Киев : Ін-т історії України АН УРСР. 1991. № 5. 55 с.

Коваль М.В. Нацистський геноцид щодо євреїв та українське населення (1941–1944 pp.). Український історичний журнал. 1992. № 2. С. 25–32.

Коваль М.В. Україна: 1939–1945: маловідомі і непрочитані сторінки історії. Київ : Вища шк., 1995. 194 с.

Коваль М.В. Україна крізь віки : у 15 т. Київ : Видавничий дім «Альтернативи», 1999. Т. 12 : Україна у Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.). 336 с.

Ковба Ж. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки «остаточного розв’язання єврейського питання». Київ : Сфера, 1998. 296 с.

Ковба Ж. Колаборація українців і долі євреїв на теренах України періоду Другої світової війни. Запорожские еврейские чтения. Запорожье : Диво, 2000. Вып. 4. С. 46–48.

Козирєва М.Е. Участь німецьких колоністів у масовому знищенні єврейського населення на території Миколаївщини під час фашистської окупації. Шестые Запорожские еврейские чтения. Запорожье : Диво, 2002. С. 153–156.

Круглов А.И. Нацистский геноцид евреев Украины 1941–1944 : Хроника событий. Харьков, 1997. 216 с.

Левитас И.М. Праведники Бабьего Яра. Киев : Еврейский Совет Украины, 2001. 256 с.

Левитас Ф., Шимановский М. Бабий Яр: Страницы трагедии. Киев : «Слід і Ко», 1991. 55 с.

Левітас Ф.Л. Євреї України в роки Другої світової війни : дис. … д-ра іст. наук : 07.00.05 ; Ін-т національних відносин і політології НАН України. Київ, 1997. 272 c.

Марущенко О.В. Сучасна українська історіографія і проблема колабораціонізму в роки німецько-фашистської окупації України. Сторінки воєнної історії України: Збірник наукових статей. Київ : Інститут історії НАН України, 2003. Вип. 7. С. 47–62.

Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни: 1941–1944 (До 60-річчя визволення області від німецько-румунських окупантів) / М.М. Шитюк, М.О. Багмет та ін. Миколаїв : Квіт, 2004. 503 с.

Нахманович В. Проблемы и перспективы украинского «Холокостоведения». Голокост і сучасність. Науково-педагогічний бюлетень Українського Центру вивчення проблем Голокосту. Київ, 2002. Листопад-грудень (№ 6). С. 3–4.

Орлянский С.Ф. Материалы к истории еврейской общины Александровска (Запорожья). 1941–1945 гг. Запорожье, 1999. Вып. 5. 62 с. 29. Орлянский С.Ф. Холокост на Запорожье. Запорожье, 2003. 63 с.

Очерки еврейского героизма : в 3 т. / сост. – ред. С.Л. Авербух. Київ : Київська єврейська міська громада, 1995. Т.1 . 720 с.; Т. 2. 525 с.; Т. 3. 512 с.

Погребінська І. Основні тенденції розвитку сучасної юдаїки в Україні. Запорожские еврейские чтения. Запорожье : Диво, 1999. Вып. 3. С. 93–101.

Подольський А. Євреї України в роки нацистської окупації. Спроба історіографічного аналізу. Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України. Київ, 1998. Вип. 4. С. 86–94.

Подольський А. Дослідження з історії Голокосту в сучасній українській істoріографії : нові підходи. Катастрофа і опір українського єврейства: Нариси з історії Голокосту і Опору в Україні. Київ, 1999. С. 26–38.

Подольський А. Нацистський геноцид щодо євреїв України 1941 – 1944 рр. : дис. … канд. іст. наук ; Інститут національних відносин і політології. Київ, 1996. 171 с.

Попович М. Єврейський геноцид в Україні: історія та уроки. Філософська і соціологічна думка. 1994. № 5-8. С. 160–164.

Праведники народов мира, Праведники Украины, спасители: Николаевская область / ред.-сост. Н.В. Сугацкая, Л.Б. Ташлай, В.В. Щукин, С.Н. Сугацкий. 2-е изд., исправл. и дополн. Николаев : издатель Шамрай П.Н., 2021. 144 с.

Праведники народів світу: довідник / за ред. І.Я. Щупака. Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», 2016. 224 с.

Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев Украины в 1941–1944 годах / сост. А. Круглов. Киев : Институт иудаики, 2002. 485 с.

Стародинский Д. Одесское гетто: Воспоминания. Одесса : ТПП «Хайтех», 1991. 112 с.

Сугацька Н.В. Геноцид проти єврейського населення Півдня України в роки німецько-румунської окупації (1941–1944 рр.) : дис. ... канд. іст. наук ; Миколаївський держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. Миколаїв, 2006. 189 с.

Сушон Л. Транснистрия: евреи в аду. Черная книга о Катастрофе в Северном Причерноморье (по воспоминаниям и документам). Одесса : РИО АО кинокомпания «Юг», 1998. 230 с.

Тяглый М. Нацистская антисемитская пропаганда в оккупированном Крыму и ее место в системе мероприятий Холокоста. Холокост: Доклады на Восьмой Ежегодной международной междисциплинарной конференции по иудаике. Москва : «Пробел – 2000», 2001. С. 55–70.

Тяглый М. Антисемитская пропаганда на оккупированных нацистами территориях СССР: историография и методика изучения вопроса. Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. 2005. № 1. С. 28–42.

Хонигсман Я.А. Катастрофа еврейства Западной Украины: Евреи Восточной Галиции, Западной Волыни, Буковины и Закарпатья в 1933 – 1945 гг. Львов : Манускрипт, 1998. 350 с.

Хонігсман Я.А. Янівське пекло: Короткий нарис Янівського концтабору у Львові. Львів : Манускрипт, 2003. 64 с.

Черная книга. О злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях Польши во время войны 1941–1945 гг. : в 2 т. / пер. с идиш / сост. В. Гроссман, И. Эренбург. Київ : «Оберіг», 1991. 615 с.

Шайкин И.М., Зябко М.Н. Нацистский геноцид в еврейских земледельческих колониях Юга Украины. Очерки по истории Холокоста и Сопротивления в Украине. Киев : Институт политических и этнонациональных исследований НАНУ 1999. С. 152–186.

Щукин В.В. Трагическая хроника Холокоста на землях Николаевской области. Судьбы евреев Николаевщины в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / под ред. М. Д. Гольденберга. Николаев : Издатель П.Н. Шамрай, 2012. С. 48–85.

Якупов Н.М., Щетников В.П. Подвиг Одессы. Одесса : КП ОГТ, 2004. 231 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-01

Як цитувати

Рижева, Н. О., & Сугацька, Н. В. (2022). СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ГОЛОКОСТУ. Південний архів (історичні науки), (37), 82–91. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-11

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають