УРБАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У КІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-41-12

Ключові слова:

підросійська Україна, губернії, міста, міське населення, індустріалізація, міграція, демографічний процес

Анотація

Мета. Стаття присвячена аналізу урбанізаційних процесів, які відбувалися на українських землях у складі Російської імперії у кінці XIX – на початку XX ст. Особлива увага зосереджена на індустріалізації як головному факторі містоутворення та демографічних змін. Методи. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, системності, науковості, об’єктивності, міждисциплінарності. Використано як загальнонаукові методи (аналізу, синтезу), так і загальноісторичні (історіографічного аналізу, історико-генетичний, порівняльно-історичний, історико-системний). З міждисциплінарних методів знайшли застосування статистичний та математичні (табличний та аналіз рядів динаміки). Результати. Ре зультати проведеного дослідження дозволили дійти висновку, що урбанізаційні процеси були логічним підсумком соціально-економічного розвитку території Наддніпрянської України у кінці XIX – на початку XX ст., який свідчив про фундаменальні процеси, які відбувалися у соціальній структурі населення. Виявлено, що на їх перебіг у часі і просторі впливали різноманітні економічні, демографічні та соціальні фактори. Акцентована увага на тому, що за темпами їх перебігу Наддніпрянська Україна значно відставала від провідних держав: у той час як країни Західної Європи знаходилися на вторинній та третинній стадії урбанізаційного процесу, вона перебувала лише на первинній. Проаналізовано економічні та соціальні аспекти індустріальної модернізації. Встановлено, що найвищий рівень урбанізації простежувався у південних губерніях, які, окрім того, мали й найвищі показники міграційного потенціалу, необхідного для розвитку урбанізаційних процесів. Висновки. За підсумками проведеного дослідження можна зробити висновки, що урбанізація на території підросійської України не була рівномірною, мала незакінчений, однобічний характер, що було підсумком її формування як побічного продукту індустріалізації. Встановлено, що ступінь розвитку тенденцій урбанізації був недостатнім, щоб констатувати про серйозні успіхи урбанізаційного процесу. Подальші дослідження історії урбанізаційних процесів на українських землях у складі Російської імперії зазначеного періоду мають величезні перспективи. Це стосується насамперед не лише кількісних, але й насамперед якісних показників урбанізації, зокрема таких як національний склад міських жителів, соціальна мобільність міського населення, урбаністична культура та якість міського середовища.

Посилання

Herlihy P. Ukrainian Cities in the Nineteenth Century. Rethinking Ukrainian History / Ed. by Rudnytsky Ivan L. Edmonton: The Canadian Institute of Ukrainian Studies. TheUniversity of Alberta, 1881. 300 p.

Брокгауз Ф.А. Ефрон И.А. Россия: Энциклопедический словарь. Ленинград : Лениздат, 1991. 933 с.

Вебер А.Ф. Рост городов в 19-м столетии / Пер. с англ. А. Н. Котельникова. Санкт-Петербург : Издание Е. Д. Кусковой, 1903. 464 с.

Верменич Я.В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення. Київ : Інститут історії України НАН України, 2011. 306 с.

Вологодцев И.К. Особенности развития городов Украины. Харьков, 1930.

Водотика Т.С. Міграційні й модернізаційні процеси в містах Наддніпрянської України за даними Першого загального перепису Російської імперії 1897 р. Український історичний журнал. 2013. № 5. С. 124–142.

Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины / под ред. А.Ф. Трешникова. Москва : Советская энциклопедия, 1988. 432 с.

Город и деревня в Европейской России. Сто лет перемен. Памяти Вениамина Петровича СеменоваТян-Шанского. Монографический сборник / под ред. Т. нефедова, П. Полян. Москва : ОГИ, 2001. 558 с.

Довжук І.В. Індустріальний Донбас в історії розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.) : монографія. Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. 364 с.

Константінова В.М. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861–1904 роки). Запоріжжя : АА Тандем, 2010. 596 с.

Лазебник В. Население города Катеринослава (1776–1917 гг.). Грані. 2001. № 2. С. 8–9.

Олійник Я.Б. Степаненко А.В. Вступ до соціальної географії. Київ : Знання, 2000. 204 с.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года / под ред. Н.А. Тройницкого. Санкт-Петербург : Изд. Центр. Стат. комитета М-ва вн. дел, 1897, Вып. 2: Население городов, 42 с.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 13. Екатеринославская губерния / под ред. Н.А. Тройницкого. Санкт-Петербург : Изд. Центр. Стат. комитета М-ва вн. дел. Санкт-Петербург, 1904. 233 с.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 41. Таврическая губерния / под ред. Н.А. Тройницкого. Санкт-Петербург : Изд. Центр. Стат. комитета М-ва вн. дел. Санкт-Петербург, 1904. 341 с.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 47. Херсонская губерния / под ред. Н.А. Тройницкого. Санкт-Петербур : Изд. Центр. Стат. комитета М-ва вн. дел., 1904. 319 с.

Портнова Т. Еволюція міського середовища Катеринослава кінця XIX – початку XX ст. URL: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/144-tetiana-portnova-evolyutsiya-miskohoseredovyshcha-katerynoslava-kintsya-khikh-pochatku-khkh-st (дата звернення: 20. 02. 2012).

Портнова Т. Українські міста Російської імперії середини ХІХ – початку XX століть в світлі модернізацаційної теорї. URL: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/242-tetiana-portnovaukrainski-mista-rosiiskoi-imperii-seredyny-khikh-pochatku-khkh-stolit-v-svitli-modernizatsiinoi-teorii (дата звернення: 30. 03. 2012).

Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811–1913). Статистические очерки. Москва : Госиздат, 1956. 352 с.

Романюк Н.Й. Основні тенденції розвитку підприємництва у промисловості України (друга половина XIX – початок XX століття). Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2008. № 11(129). С. 200–207.

Сенявский А.С. Экономические основы российского урбанизационного процесса: теоретический анализ (структурные и институциональные аспекты. ВТЭ. 2019. № 1. С. 133–146.

Сенявский А.С. Урбанизация в России в XX веке: роль в историческом процессе. Москва : Наука, 2003. 258 с.

Сенявский А.С. Урбанизационный переход России в ХХ веке как составляющая модернизационного процесса: условия, реализация, результаты. Россия на рубеже ХХI века: Оглядываясь на век минувший. Москва : Наука, 2000. С. 216–237.

Тыхеева Ю.Ц. Человек в городском пространстве (Философско-антропологические основания урбанологии) : дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.13. Санкт-Петербург, 2003. 335 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08

Як цитувати

Фицик, Л. А. (2023). УРБАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У КІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. Південний архів (історичні науки), (41), 102–109. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-41-12