УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО НАПЕРЕДОДНІ СТАЛІНСЬКОЇ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ: ЧИ ІСНУВАЛА АЛЬТЕРНАТИВА ІСТОРИЧНОГО ПОСТУПУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-42-3

Ключові слова:

соціалістична модернізація, нова економічна політика, українське селянство, колективізація, альтернатива, сталінізм

Анотація

Метою дослідження є з’ясування питання щодо існування (не існування) альтернативи сталінській «соціалістичній перебудові» сільського господарства у контексті соціально-економічного стану доколгоспного селянства. Методи дослідження. В основу методології дослідження покладено принципи макроісторичних та альтернативних підходів, що дозволило виявити нові аспекти проблеми здійснення сталінським тоталітарним режимом небаченого в історії соціального експерименту перебудови суспільства на основі утопічних ідей побудови комунізму. Результати дослідження. Встановлено, що з середини ХІХ ст. перед суспільством об’єктивно постала необхідність модернізації та, відповідно, перебудови сільського господарства, перетворення селянина на фермера. Імперська капіталістична індустріалізація проводилась у значній мірі за рахунок селянства, мала неприйнятну для суспільства соціальну ціну. Більшовики нав’язали суспільству утопічну комуністичну модель модернізації (за радянською термінологією, соціалістичні індустріалізація, колективізація і культурна революція), яка не була сприйнята більшою частиною суспільства і, зокрема селянства. Проте більшовиків це не обходило. Вони виходили з концепту «диктатури пролетаріату» і для них органічними були примус і терор в реалізації своєї політики. У статті наголошується, що особливо драматична ситуація в часи непу, тобто напередодні радянської модернізації, склалась на селі. Внаслідок тимчасової відмови від «комуністичного штурму» і запровадження «державного капіталізму» у 1920-і роки селянство пережило своєрідний ренесанс. На селі відбулося відродження доіндустріальних стратегій життєдіяльності – натуралізація господарського життя, орієнтація на споживання, дистанціювання від влади і радянської економіки. Тобто спостерігалась тенденція певної автаркії. Відповідно, вкрай повільно зростали обсяги сільськогосподарського виробництва, знизилась його товарність і споживання промислових товарів, селянство економічно і політично не підтримало більшовицький курс на прискорену індустріалізацію і взагалі більшовицький варіант модернізації. Висновки. Доведено, що у конкретно-історичних умовах радянської України 1920-х років альтернативи новому варіанту «комуністичного штурму» не існувало. Наголошується, що дослідження радянської історії у концепті альтернативності мають неабияку перспективу, особливо щодо ключових її моментів. Це дозволяє краще зрозуміти сутність і наслідки для пострадянських країн спроби реалізації комуністичного проекту.

Посилання

Водотыка С.Г. Классовая структура доколхозного крестьянства советской Украины 1920-х годов. Социально-экономическая характеристика : дисс…канд. истор. наук : 07.00.02. Киев, 1983. 212 с.

Всесоюзний перепис людності 1926 р. Т. ХІ. Українська СРР. Підсумки по республіці. Москва : ЦСУ СРСР, 1929. 210 с.

Ганжа О.І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917–1927). Київ : Інститут історії України НАН України, 2000. 208 с.

Ганжа О.І. Спроби політичного об’єднання селянства України в період непу. Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. Київ, 2003. Вип. 9. С. 214–221.

Історія українського селянства. Нариси в 2-х т. Т. 2. Київ : Наук. думка, 2006. 653 с.

Калініченко В.В. Селянське господарство України в період непу. Історико-економічне дослідження. Харків: Основа, 1997. 400 с.

Колесник В.Ф., Коцур В.П., Коцур Г.Г. Історіографія нової економічної політики в Українській СРР. Київ : Хрещатик, 2002. 175 с.

Кульчицький С.В. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. В 3 кн. Кн. 2. Київ : Темпора, 2013. 628 с.

Маркс К., Енгельс Ф. Маніфест комуністичної партії. Київ : Вперед, 2010. 55 с.

Марочко В.І. Українська селянська кооперація: Історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.). Київ : Інститут історії України НАН України, 1995. 257 с.

Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921–1928 рр.) : колективна монографія / Відп. ред. С.В. Кульчицький: В 2 част. Частина 1. Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. 445 с.

Нолл В. Трансформація громадянського суспільства: Усна історія української селянської культури 1920-30-х років. Київ : Родовід; Центр дослідження усної історії культури, 1999. 559 с.

Шаповал Л.І. Бухаринська альтернатива нової економічної політики в історико-економічних дослідженнях наприкінці ХХ ст. Вісник Одеського Національного Морського університету. Одеса, 2005. Вип. 26. С. 123–131.

Шаповал Л.І. Вивчення сучасними українськими істориками етапів реалізації непу в аграрному секторі. Український селянин: Збірник наукових праць. Черкаси, 2008. Вип. 11. С. 97–100.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Як цитувати

Водотика, С. Г., & Савенок, Л. А. (2023). УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО НАПЕРЕДОДНІ СТАЛІНСЬКОЇ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ: ЧИ ІСНУВАЛА АЛЬТЕРНАТИВА ІСТОРИЧНОГО ПОСТУПУ. Південний архів (історичні науки), (42), 17–24. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-42-3